Три села със забрана за лов и добив на дърва, заради заразата с АЧС

Водещи, Общество

В 8 км зона край яз. „Въча“ е забранен достъпа за лов, риболов, дърводобив, заради двете мъртви прасета, едно от които е с положителна проба за АЧС, научи „Девин онлайн“.

Както оповестихме, болното прасе е намерено във водата на язовира, а другото – на пътя, съобщи шефът на РДГ-Смолян инж. Венцислав Фурлански.

В 200 кв. км „инфектирана зона“ горските забраниха всички дейности.

Рибарите нямат достъп до язовира, както и ловците край Михалково, Селча, Стоманово и в ДЛСР „Чурал – Лисичево“, сочи заповедта.

В зоната не могат да се добиват и дърва за огрев.

„Позволява се изнасянето само на добити промишлени трупи, след дезинфекция“, каза кметът на община Девин Красимир Даскалов.

Под въпрос е провеждането на световния шампионат по риболов на пъстърва на 28 и 29 септември на река Въча край Михалково от Българската федерация по риболовни спортове.

Случаите на АЧС при диви прасета в Смолянско станаха 5, един от които отново е в района на община Девин, в ДЛС „Извора“./Марица.бг.

Прилагаме ви и текста на заповедта:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ гр. Смолян

ЗАПОВЕД

На основание чл.146, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.5, ал.1,т.17 от Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите, във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня в ЛРД „Михалково“, обл.Смолян със Заповед № РД11-1827/03.09.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ, и във връзка със Заповед № РД48-48/31.07.2019г. на МЗХГ и необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/ – особено опасна заразна болест по чл.47, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

ОГРАНИЧАВАМ:

  1. Достъпа до горски територии на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта.
  2. Достъпът се ограничава до ловностопанските райони попадащи в инфектираната зона около констатирания случай на АЧС, ЛРД „Михалково“, обл.Смолян, обособен със Заповед № РД11-1827/03.09.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ, както следва:

–  Държавен ловностопански район/ДЛСР/ „Чурал – Лисичево“ , към ТП „ДЛС Извора“ гр.Девин,

– Предоставен ловностопански район/ПЛСР/ Михалково към ТП „ДГС Михалково“;

– Предоставен ловностопански район/ПЛСР/ Селча към ТП „ДГС Михалково“;

– Предоставен ловностопански район/ПЛСР/ Стоманово към ТП „ДГС Михалково“;

  1. Срок на действие назаповедта от 04.09.2019г. до 04.11.2019г.
  2. ТП „ДЛС Извора“ гр.Девин и ТП“ДГС Михалково“ да поставят обозначителни табели указващи ограничения достъп в инфектираната зона, съгласно изискванията на Заповед № РД48-48/31.07.2019г. на МЗХГ.
  3. В зоните с ограничен достъп по т.2 от настоящата заповед могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия, определени от областната епизоотична комисия и съгласно определените от БАБХ мерки за биосигурност под контрола на ТП „ДЛС Извора“ гр.Девин и ТП“ДГС Михалково“ в района им на дейност.
  4. Достъпът, престоя и преминаването в посочените райони се разрешава на служители на ИАГ гр.София, РДГ гр.Смолян, ЮЦДП гр.Смолян, ТП „ДЛС Извора“ гр.Девин, ТП“ДГС Михалково“, РИОСВ гр.Смолян, РС „ПБЗН“ гр.Девин, РУ гр.Девин, ОДБХ гр.Смолян, при и по повод изпълнение на служебни задължения, както и на лицата пряко свързани с претърсването и прилагането на мерките за ликвидиране на болестта при спазване на мерките за биосигурност.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ гр.София, РДГ гр.Смолян и да се съобщи по реда на АПК – на ТП „ДЛС Извора“ гр.Девин, и ТТГДГС Михалково“, и уведоми ЮЦДП гр.Смолян, РИОСВ гр.Смолян, РС „ПБЗН“ гр.Девин, РУ гр.Девин, ОДБХ гр.Смолян, Община Девин и се сведе до знанието на СЛР „ЛРД – Девин“ -гр. Девин за сведение и изпълнение. Заповедта да се постави на информационното табло на РДГ Смолян, ТП „ДЛС Извора“ гр.Девин, ТП“ДГС Михалково“ и на Община Девин.

Настоящата заповед се издава при условията на чл.34, ал.4 от АПК, с цел защита на обществения интерес, в частност предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете/АЧС/.

На основания чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, поради неотложност на мерките, с оглед предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете/АЧС/.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.

ДИРЕКТОР:

/инж В. Фурлански/

Вашият коментар