ОБЯВЛЕНИЕ

Водещи, Политика

Общински съвет – Девин, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Девин и Окръжен съд – Смолян, за мандат 2020– 2024 г.

Изисквания към кандидатите:

 1. 1. Да са български граждани;
  Да са на възраст от 21 до 68 години;
  3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
  4. Да имат завършено най-малко средно образование;
  5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  6. Да не страдат от психически заболявания.
  7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
  8. Да не са общински съветници от съдебния район;
  9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
  11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

Необходими документи за кандидатстване:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2 или Приложение №2а);
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

Образци на документите са на разположение на кандидатите в деловодството на Общински съвет Девин ул.”Дружба” №1, както и на сайта на Община Девин, секция Общински съвет. https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=43:2008-12-16-07-54-28&Itemid=59&layout=default

Краен срок за подаване на документи: 19.09.2019 г.

Място на подаване на документите:

Подаването се извършва лично на адрес:

Гр.Девин, ул.”Дружба” 1

Общински съвет Девин ет.2

Тел. за информация : 03041/20-18

Вашият коментар